พระศรีมงคล วัดมังคลาราม      
             
    พระศรีมงคล วัดมังคลาราม
พระศรีมงคลเป็นพระพุทธรูปที่คู่กับวัดตั้งแต่เริ่มต้น ประชาชนให้
ความเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ ที่บันดาลให้บุคคลที่บนบานไว้
ได้รับผลดีถ้วนทั่วทุกคน วัดมังคลาราม เป็นวัดที่ตั้งชื่อขึ้นตาม
นามของพระศรีมงคล และอดีตเจ้าอาวาสวัดมังคลาราม รูปหนึ่ง
ก็มีชื่อว่า พระครูมงคลจริยาจารย์ ปัจจุบันวัดนี้ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1
ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปัจจุบัน
มี พระครูบุญการโกศล เป็นเจ้าอาวาส
 
         
  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลแก่กระผม เพื่อพัฒนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอำเภอพิปูน เพื่อการสืบค้นของนักเรียน นักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้โดยทั่วไป   สมบูรณ์ ศิริรักษ์ ถ่ายภาพและบันทึกเรื่องราว