พระครูสมงคลจริยาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดมังคลาราม        
   
พระครูมงคลจริยาจารย์(ชม ธัมมปาโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดมังคลาราม เดิมชื่อ ชม สวน
กูล โยมบิดา ชื่อ ผอม โยมมารดา ชื่อ หนูหริ่ง เกิดที่บ้านนาสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนากะชะ
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2461 ตรงกับแรม
12 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ผลงานของท่านต่ออำเภอพิปูน
2.1 พ.ศ. 2499 สร้างคูรอบวัดมังคลาราม ลึก 1.5 เมตร ยาว 600 เมตร
2.2 พ.ศ. 2506 สร้างถนนจากวัดมังคลาราม ไปยังหมู่ที่ 2 บ้านในไร่ ยาว 1.5
กิโลเมตร
2.3 พ.ศ. 2507 สร้างถนนจากวัดมังคลาราม ไปยัง หมู่ที่ 3 บ้านตลาดเสาร์ และหมู่ที่6
บ้านเหนือคลองระแนะ กว้าง 4 เมตร ยาว 1.5 เมตร
2.4 พ.ศ. 2508 สร้างถนนจากบ้านตลาดเสาร์ ไปยังหมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน (บ้านหูนบ)
2.5 พ.ศ. 25.9 สร้างสถานีอนามัย ตำบลพิปูน มอบให้ทางราชการ จำนวน 1 หลัง
2.6 พ.ศ. 25132539
ท่านได้สร้างกุฏิเจ้าอาวาส โรงครัว อุโบสถ ที่รักษาคนป่วย
โรคมะเร็ง สร้างเมรุ สร้างกำแพงรอบวัด และซุ้มประตูวัดมังคลาราม

 
  พระครูมงคลจริยาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดมังคลาราม    
         
                 
  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลแก่กระผม เพื่อพัฒนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอำเภอพิปูน เพื่อการสืบค้นของนักเรียน นักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้โดยทั่วไป   สมบูรณ์ ศิริรักษ์ ถ่ายภาพและบันทึกเรื่องราว