พ่อท่านเจ้าฟ้าวาจาสิทธิ์ วัดโบราณาราม(วัดเก่า) หมู่ที่ 4
ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
       
        พ่อท่านเจ้าฟ้าวาจาสิทธิ์ เป็นเกจิอาจารย์ในสมัยโบราณ และเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโบ
ราณาราม ซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๔ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดโบราณาราม เป็นวัดที่เก่าแก่ มีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐานราชการ
บันทึกไว้ว่า วัดนี้ ได้ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2433 เป็นวัดมหานิกาย ปัจจุบัน พระสัมฤทธิ์
รักษาการแทนเจ้าอาวาส
พระครูสมุห์ประดับ ฐิตตาวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโบราณาราม ได้เล่าว่าวัดนี้ สร้างขึ้นใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นวัดหลักในดินแดนแถบนี้ โดยมีพระเจดีย์ช้างประลองงาคู่ ที่
สร้างมานานจนไม่สามารถสืบประวัติได้ แต่วัดนี้ มีวัดบริวาร เช่น วัดนอก วัดใน วัดเมรา
วัดเขาวง วัดเขาพระ ตลอดจนทุกวัดในอำเภอพิปูน ล้วนแต่สร้างขึ้นหลังจากวัดเก่าทั้งสิ้น
มีเรื่องเล่าว่า ในสมัยสมภารแก้วปกครองวัดอยู่ ได้มีทัพพม่าเข้ามารุกไล่ชาวบ้าน จนพระ
เถรเณรชีต่างเข้าป่ากันหมด คงทิ้งไว้แต่สมภารแก้ว ซึ่งชราภาพมากแล้ว ให้เฝ้าวัดแต่
เพียงองค์เดียว ทหารพม่ากระหายน้ำ หาน้ำในภาชนะในวัดทุกแห่ง เช่น โอ่ง ตุ่ม ต่างก็
แห้งหมด ในที่สุดก็เอาดาบฟันทลายมะพร้าวหน้ากุฏิของสมภารแก้วโดยพลการ มิฟังคำ
ตักเตือนของสมภารแก้วว่า มะพร้าวนั้นไม่มีน้ำและไม่มีเนื้อเลย ทหารพม่าคิดว่า สมภาร
แก้วหวงมะพร้าวเอาไว้ขาย จึงฟันทะลายมะพร้าวลงมาแล้วผ่าเอาน้ำมาดื่มกิน แต่ด้วย
เหตุอัศจรรย์ มะพร้าวทุกลูกที่ผ่าออกมา จะไม่มีน้ำและมีเนื้อแต่อย่างใด ดังนั้นจึงรุมกัน
เตะอัณฑะของสมภารแก้ว สมภารแก้วบอกว่าเป็นบาปกรรมติดตัวไปตายเสียเปล่า เมื่อ
เตะจนหนำใจแล้วก็ออกจากวัดไป และในขณะนั้นเองก็บังเกิดฟ้าลั่นและผ่าลงมาถูก
ทหารพม่าตายหมด ทั้งๆที่ในเวลานั้นเป็นเวลากลางวันและแสงแดดจัด ชาวบ้านพอ
ทราบข่าวการตายของทหารพม่า ก็กลับมายังบ้านเรือนของตนเอง และทราบถึงอภินิหาร
ของสมภารแก้วแล้ว จึงได้ขนานนามแก่สมภารแก้วว่า “ พ่อท่านเจ้าฟ้าวาจาสิทธิ์”
ตั้งแต่นั้นมา
วัดโบราณารามในสมัยหลัง เป็นวัดที่รกร้างไร้ผู้คน พระสงฆ์อีก ช้างพลายนำฝูงเข้ามาหา
กินในวัด เมื่อมองเห็นเจดีย์ก็เอางาแทงเจดีย์อย่างเมามันแต่ไม่สามารถจะทำลายเจดีย์ได้
เพียงแต่ส่งเสียงร้องและวิ่งหนีเข้าป่าไปจนหมดสิ้น เหมือนกับพ่อท่านเจ้าฟ้าเตะออกไป
ทุกตัว
ปัจจุบันวัดโบราณาราม กำลังดำเนินการพัฒนาให้เป็นวัดตัวอย่าง โดยมีการบูรณะ
ปฏิสังขร เสนาสนะในวัด เช่น ลานรอบบริเวณเจดีย์ช้างประลองงา และปรับปรุงอุโบสถ
หลังเก่าให้ทันสมัยเหมาะกับยุคปัจจุบัน
ดังนั้น เบญจศรัทธาข้อที่ 1 คือ พ่อท่านเจ้าฟ้าวาจาสิทธิ์ วัดโบราณาราม ดังได้กล่าว
มาแล้ว พุทธศาสนิกชน ที่รู้จักและรู้แห่งวัดโบราณาราม ต่างก็ไปนมัสการรูปเหมือนของพ่อ
ท่านเจ้าฟ้าวาจาสิทธิ์ ตลอดเวลา ซึ่งในขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการสร้างมณฑปหลังใหม่ให้ท่าน
ประดิษฐาน เป็นจตุรมณฑป อันประกอบด้วยมณฑปประดิษฐานพ่อท่านเจ้าฟ้าวาจาสิทธิ์ มณฑปประดิษฐานรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ มณฑปประดิษฐานรูปเหมือนสามเณรแก้ว และมณฑปประดิษฐานรูปปั้นของพระสมุห์ประดับ ฐิตตาวโร ไว้รอบสี่ด้านของเจดีย์ช้างประลองงา
   
พ่อท่านเจ้าฟ้า วาจาสิทธิ์
เ้จดีย์ช้างประลองงาคู่
    อุโบสถพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์                  
                         
  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลแก่กระผม เพื่อพัฒนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอำเภอพิปูน เพื่อการสืบค้นของนักเรียน นักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้โดยทั่วไป   สมบูรณ์ ศิริรักษ์ ถ่ายภาพและบันทึกเรื่องราว