พระครูมงคลจริยาจารย์
ผู้คิดค้นยาสมุนไพร
รักษาโรคมะเร็ง
   
นายกลับ จิตจำ
ภูมิปัญญารักษา
แผลจากน้ำร้อนลวก
 
นายสวิง องอาจ
รักษากระดูก
หมอกระดูก
   
นายประสิทธิ์ ประดิษฐ์แก้ว
หมอฝังเข็มปักกิ่ง
 
   


ดอกไม้ประดิษฐ์จาก
ใบยางพารา
ส่งออกทั่วโลก


 

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับ
การออมทรัพย์จาก
ไม่ถึงร้อยมาเป็นล้าน
 
ศูนย์ืการเรียนรู้
ด้าน ICT
บริการทั้งผู้สนใจทั่วไปและ
ศูนย์เรียนรู้ของศูนย์เด็กฯ