พ่อหลวงพลอย อโนโม วัดห้วยโก
พ่อหลวงพลอยเป็นพระนักพัฒนาของชาวอำเภอพิปูน เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการทำนุบำรุงวัดห้วยโก ให้มีความก้าวหน้า
เหมาะสมกับยุคสมัย ได้นำชาวบ้านช่วยกันพัฒนาถนน สร้าง
กุฏิสงฆ์ด้วยไม้ เป็นอาคารไม้3 ชั้น ซึ่งใหญ่โตที่สุดในยุคนั้น มีเรื่องเล่ากันต่อมาว่า บางครั้งเกณฑ์
ชาวบ้านมาสร้างถนน เมื่อเสร็จจากการสร้างถนนในแต่ละคืนแล้ว ท่านได้จัดให้ชาวบ้านได้มีความสนุกสนานโดยการ
จัดรำวงเวียนครกและเป็นที่นิยมกันมากในช่วงนั้น และจากรำวงเวียนครกก็เลยกลายมาเป็นรำวง”ศรีห้วยโก”ในปัจจุบัน
วัดห้วยโกได้ถูกน้ำพัดพาเสียหายในปี พ.ศ. 2531คงเหลือไว้แต่เมรุเผาศพ จนถึงบัดนี้

ขอขอบคุณ ท่านผอ.เฉลิมพล หนูทับ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกลาง ที่กรุณาให้สำเนภาพถ่าย
ขอขอบคุณ ท่านผู้ใหญ่นิโชค องอาจ ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้ออข้อมูลประวัติ